All News

Local News

ကမၻာ့စတုတၳေျမာက္ စီးပြားေရးအင္အား အႀကီးမားဆံုးျဖစ္လာေတာ့မည့္ အာဆီယံ

Yangon 17 October 2018

တရုတ္-အာဆီယံျပပဲြသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ

Yangon 08 October 2018

အာဆီယံ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (AEM )မွ သတင္းအခ်က္အလက္

Yangon 18 September 2018

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ (World Economic Forum) ဖြင့္ပြဲႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Vietnam 17 September 2018

အာဆီယံ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Yangon 07 September 2018

13th International Burma Studies Conference တြင္ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔ မွ Snapshot of the Myanmar Economy ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း

Yangon 06 August 2018

အႀကိမ္ (၇၁) ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႕ကုိ ဦးညႊတ္ျခင္း

Yangon 18 July 2018


Asean News

ကမၻာ့စတုတၳေျမာက္ စီးပြားေရးအင္အား အႀကီးမားဆံုးျဖစ္လာေတာ့မည့္ အာဆီယံ

17 October 2018,

အာဆီယံႏွင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (ေအအီးစီ)ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစနုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ တနလၤာေန႔ထုတ္ Commerce ဂ်ာနယ္ Vol: 18, No 41 မွ စာေရးသူ သိန္းျမင့္ေ၀ေရးသားသည့္ ကမၻာ့စတုတၳေျမာက္ စီးပြားေရးအင္အား အႀကီးမားဆံုးျဖစ္လာေတာ့မည့္ အာဆီယံ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးအား ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမာၻေပၚတြင္ စတုတၳေျမာက္ စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးမားေသာ ေနရာျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔သည္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အာဆီယံသည္ စတုတၳေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အႀကိမ္ (၅၀) ေျမာက္ အာဆီယံ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Lee Hsien Loong က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ လူဦးေရ ၆၂၅ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ယင္းလူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၃၅ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ လုပ္သားအင္အား မ်ားျပားသည္။ ထို႔ျပင္ ၀ယ္ယူစားသံုးသူျမင့္မားေသာ အလယ္အလတ္တန္းစား လူဦးေရ (Middle Class) တိုးပြား လ်က္ရွိျခင္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း ျပည့္၀ၿပီး လူငယ္လုပ္သား အေရအတြက္ မ်ားျပားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆဲြေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ အာဆီယံသည္ အဖဲြ႕၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံရွိသည့္အနက္ အဖဲြ႕၀င္ ၄ ႏုိင္ငံမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုးႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အျမန္ဆန္ဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ ၄ ႏုိင္ငံမွာ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖိုရမ္၏ စာရင္းမ်ားအရ လာအိုႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔၏တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၆ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း စီရွိၾကပါသည္။

ထ႔ိုျပင္ လာမည့္ ၅ႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ အာဆီယံသည္ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၅ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္တုိးတက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ (Global norm) ၏ အထက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ အလားအလာ ေကာင္းပါသည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ (Economic cooperation and integration) တို႔သည္ အာဆီယံ၏ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွဆက္၍ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အာဆီယံ၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို ေထာက္ပိုးေပးထားေသာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္မ႑ိဳင္တစ္ခု (A Key Pillar) ျဖစ္လာခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

အာဆီယံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၆ ခု (Six Free Trade Agreements) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည္။ အာဆီယံသည္ ယင္း၏ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အာဆီယံသည္ ပြင့္လင္းၿပီး အားလံုးအက်ဳံး၀င္ေသာ ႏုိင္ငံစံု ကုန္သြယ္မႈ စနစ္ (Open and inclusive multilateral system) ကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္သေဘာထားခ်င္း တူညီေသာ ကုန္သြယ္ဘက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပြင့္လင္းၿပီး စီးပြားေရးအရ ေပါင္းစည္းလ်က္ရွိေသာ အာဆီယံသည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ ျဖစ္လာပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း အေသးစိတ္စီမံခ်က္ (AEC Blueprint 2025) ကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ AEC Blueprint တြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအမံမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဤစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသတစ္၀န္း ပိုမုိ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက အာဆီယံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္အတြင္း ပိုမုိယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးေဖာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးစစ္တမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျမင္

အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ ဥေရာပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံ၏ ေနာက္ထပ္စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈက ၎တို႔၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပကုမၸဏီအမ်ားစုက ေျပာၾကားပါသည္။ လက္ရွိအာဆီယံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း ဥေရာပသမဂၢ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အာဆီယံ၏ အလားအလာကို အေကာင္းျမင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤအေျခအေနကို ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အကဲျဖတ္မႈစစ္တမ္း (EU- ASEAN Business Sentiment Survey) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစစ္တမ္းသည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး ေကာ္မတီ (EU-ASEAN Business Council) က စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေလ့လာထုတ္ေ၀ထားေသာ စစ္တမ္း ျဖစ္သည္။

ဤစစ္တမ္းအရ ေျဖဆိုသူ ၃၃၈ ဦး အနက္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အာဆီယံတြင္ လာမည့္ ၅ နွစ္အတြင္း ၎တို႔၏ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမုိတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ဟု ေျဖဆိုထား ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က် သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မ်ားျပားသည့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ႏုိင္သည္။ က်န္ရွိေသာ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားပါသည္။

အာဆီယံ ေဒသအတြင္း အျမတ္ရရွိမႈ အေျခအေနနွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အျမတ္ ပိုမို ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အျမတ္ပိုမို ရရွိႏုိင္သည္ဟူ၍ ေျဖဆုိထားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုစစ္တမ္းတြင္ အျမတ္ရရွိႏုိင္သည္ဟု ေျဖဆိုထားေသာ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

အာဆီယံကို စီးပြားေရးအလားအလာ အႀကီးမားဆံုးတည္ရွိေသာ ကမၻာ့ေဒသ(World Region) အျဖစ္ ဥေရာပလုပ္ငန္းထက္၀က္ေက်ာ္က ရႈျမင္ပါသည္။ ဒုတိယအလားအလာ အႀကီးမား ဆံုးေသာ ေဒသမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ေျပာဆုိေျဖၾကားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားဥေရာပလုပ္ငန္းရွင္ထက္၀က္ခန္႔က အာဆီယံစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ ေႏြးေကြးလြန္းေၾကာင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ကြင္းဆက္ (Regional Supply Chains) ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမခ်ႏုိင္ဘဲ အဟန္႔အတားမ်ား မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြးထင္ယူဆၾကပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အေကာက္ခြန္မဟုတ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈအဟန္႔အတားမ်ား (Non-Tariff Barriers to Trade) ျမင့္မားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ AEC ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး AEC ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လိုေၾကာင္း ဥေရာပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေကာက္ခြန္မဟုတ္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ မေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းက အာဆီယံေဒသအတြင္းသို႔ ဥေရာပသမဂၢလုပ္ငန္းမ်ား၏တက္ၾကြေနေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုစိတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လိုစိတ္ကို ဖိႏွိပ္ရာေရာက္ေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းတြင္ သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံၾကားတြင္ ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ (FTA) ကို စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒသအခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Region-to-region FTA) သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (A Series of Bilateral FTAs) ထက္ ပိုမုိအက်ဳိးရွိပါေၾကာင္း အာဆီယံ ေစ်းကြက္ တစ္၀န္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက ေျပာၾကား သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ အာဆီယံ ေဒသႏွင့္ FTAs ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို အရွိန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ၾကသည္ ဟူ၍ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


သိန္းျမင့္ေ၀

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.