All News

Local News


Asean News

Concord Institute တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပါရမီစားပဲြ၀ုိင္းအဖဲြ႕၏ ေအအီးစီအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာပဲြ

17 August 2015, Yangon

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္တြင္ Concord Institute ၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ ပါရမီ စားပြဲ၀ိုင္း အဖဲြ႕သည္ “ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြသို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ၈၈ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီတို႕မွ သင္တန္းသူ ၂၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Concord Institute သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက Capacity Building အတြက္ လူငယ္မ်ားအား သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားကိုပါ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ Concord Institute အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္ေန႕အထိ “Increasing Women Access to Finance Project” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဦးတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦတင္ခ်ဳိက မိမိတို႔ပါရမီစာပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (ေအအီးစီ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားရွိ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာျဖန္႔ေ၀ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာမက နယ္ၿမိဳ႕မ်ားပါမက်န္ က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူမ်ဳိးစဲြ၊ ဘာသာစဲြ၊ ပါတီစဲြမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး ေအအီးစီ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ Concord Institute တြင္ ယခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ပါရမီစားပြဲ၀ိုင္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေအအီးစီအေၾကာင္း လာေရာက္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခြင့္ရသည့္အတြက္ လြန္စြာ ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔က အာဆီယံဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ပံု၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အာဆီယံအသုိက္ အ၀န္းျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္ အစရွိေသာ အာဆီယံအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာၾကား ပါသည္။ ေဒါက္တာေဂ်ာ့ရွ္စိုး၀င္းက အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ေဒၚတင္တင္ေထြးက အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၀၊ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (ေအအီးစီ) အေျချပဳေျမပံု ၊ ေအအီးစီတြင္ ပါ၀င္သည့္အဓိက အခ်က္ႀကီး (၄) ခ်က္ အစရွိ သည္တို႔ကို ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဦးေဇာ္သန္းက ျမန္မာ့အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ၏လက္ရွိအေျခအေန၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဦးတင္ခ်ဳိမွ ေအအီးစီအေကာင္အထည္ေပၚလာသည့္အခါ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ လွ်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈျမင့္မားရန္လိုအပ္ၿပီး တီထြင္ၾကံဆတတ္သည့္စိတ္ကူးမ်ားရွိရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚယဥ္မင္းဦးမွ ေအအီးစီအေၾကာင္း ေလ့လာႏုိင္သည့္၀က္ဘ္ဆုိက္ ၃ ခုႏွင့္ မိတ္ဆက္ ေပးၿပီး ပါရမီစားပြဲ၀ိုင္းအဖဲြ႕၏၀က္ဘ္ဆုိက္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းအစီအစဥ္တြင္ တက္ေရာက္လာသည့္သင္တန္းသူမ်ားက ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာ -
(၁) အာဆီယံႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိထားလွ်င္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္မဆို သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ အျခားေသာသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား အတြက္လည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိသိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္း ပါသည္။
ေဒၚတင္တင္ေထြးက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရး သေဘာ တူညီခ်က္ (MRA)အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါေၾကာင္း၊ MRA တြင္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း ၈ ခုပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ ဗိသုကာပညာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေျမတုိင္း တာေရး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ား/ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား၊ စာရင္း ကိုင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂) အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ မည္သည့္ကုမၸဏီက ပိုမိုခုိင္မာသည္ကို သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။
ေဒါက္တာေဂ်ာ့ရွ္စိုး၀င္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ ယင္းကုမၸဏီကို မည္သူဦးေဆာင္သနည္း၊ ဒါရိုက္တာ အဖဲြ႕တြင္ မည္သူမ်ားပါ၀င္သနည္း၊ ကုမၸဏီအသင္းအဖဲြ႕စည္းမ်ဥ္း၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္စာရင္း ရွိမရွိ အစရွိ သည္ တို႔အပါအ၀င္ အခ်က္ေပါင္း (၂၀)ႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးၿပီး ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(၃) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မႈအေျခအေနကို သိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ၃ မ်ဳိးသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခု အခါ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးေပါင္း ၃၀ အထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဂ်ာ့ရွ္ စိုး၀င္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခု လက္ရွိအေျခအေနမွ တိုးတက္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္းဟု ေမးျမန္း ပါသည္။
ဆရာမႀကီးေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔က ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ ေနပါေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အစပ်ဳိးထားသည္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ တည္မီွေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်ေနေသာေၾကာင့္ ပိုမိုႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

(၅) အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (ေအအီးစီ)ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္း ပါသည္။
ဦးတင္ခ်ဳိႏွင့္ ဦးေဇာ္သန္းက စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေအအီးစီအေကာင္အထည္ ေပၚလာသည့္ အခါ လုပ္ငန္းတူရာတူရာမ်ား အစုအဖဲြ႕စုၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႕အျပင္ ေဒသထြက္ ကုန္မ်ား ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တီထြင္ႀကံဆၿပီး တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အျပင္ ေစ်းကြက္ရရွိေရးအတြက္လည္း နည္းလမ္းရွာေဖြ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္သည္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ကုန္စည္ ျပပဲြမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ျပသႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ရရွိလာ သည့္အခါ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၿပီး ေစ်းကြက္မွလိုသေလာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ အေရးၾကီး ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကား ပါသည္။

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.