All News

Local News


Asean News

ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအအီးစီ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

28 February 2018, Myanmar Engineering Society

ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ " The Changing Myanmar Economy and the Development of a Modern Transport System" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔က်င္းပရာတြင္ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕မွ Chief Economist ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က " The Changing Myanmar Economy and the Development of a Modern Transport System ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ရာ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းသူအသင္းသား ၇၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြသို႔္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္ ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ကာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕မွ ဦးတင္ခ်ဳိက လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ကတည္းက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မွာ အံၾသဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲလာ ခဲ့ပါသည္။ အဓိက ေျပာင္းလဲလာမႈမွာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္စည္သယ္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑အျဖစ္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ကုန္စည္ ေသတၱာမ်ား (Containers )ကို စတင္ အသံုးျပဳလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ၊ ေစ်းသက္သာေသာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ကုန္စည္အပ်က္အစီး ေလ်ာ့နည္းေစေသာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္က မည္သို႔ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အၾကား ရွည္လ်ားေသာ ကာလအတြင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ တိုးတက္မႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္လွ်က္ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ရွိခဲ့သည္။

ကာလတိုႏွင့္ ကာလလတ္တြင္ အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈႏွင့္ အေသးစား ကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ား (အ၀တ္အထည္၊ ဖိနပ္မ်ား၊ အရုပ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား) တိုးတက္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚရန္ ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားၿပီး ေခတ္မီေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

ေခတ္မီ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္အတြက္ စတင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ (ဥပမာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား အစရွိသည္) ႏုိင္ငံျခား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စီးပြားေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အျမင့္ဆံုး ျမွင့္တင္ႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အျမင္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အျမင္တြင္ က႑စံုႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ဳိးစံု ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက႑အၾကား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္သာ ယင္းအျမင္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းအျမင္ကို ဖန္တီးရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ရယူရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မတူညီသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းရာတြင္လည္း ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကာလတိုႏွင့္ ကာလလတ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥႏွစ္ရပ္ကို သတိႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသားေပး ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ပထမ အေၾကာင္းအရာမွာ အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စၾကၤန္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ (၁၉၉၀-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကာလတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္) ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ တိုးတက္မႈ နယ္ပယ္အသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈျဖစ္သည္။ တိုးတက္မႈ နယ္ပယ္သစ္မ်ားသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၏ အဓိကေနရာမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္သာ ရရွိႏုိင္မည့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမ်ဳိး မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယကိစၥရပ္မွာ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း မဟာဗ်ဴဟာ တိုးတက္မႈအေပၚ ေဆာလွ်င္စြာ အာရုံစိုက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမုိတုိးတက္မႈ ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (ပင္လယ္သမုဒၵရာ၊ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း) ပိုမုိတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဓိက အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာလွ်င္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္အၾကား ထိေရာက္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (ကမ္းရိုးတမ္း၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း)ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.