All News

Local News


Asean News

အာဆီယံ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (AEM )မွ သတင္းအခ်က္အလက္

18 September 2018, Yangon

ႏွစ္ ၅၀ ေျမာက္ အာဆီယံစီးပြားေရး၀န္ႀကီးမ်ား (AEM ) ေတြ႕ဆံုပဲြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္အထိ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္း အခ်က္အလက္ကို AEM ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

(က) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္း GDP မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈ ထရီလီယံ ရွိသည္။
(ခ) အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား၏စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅၅ ထရီလီယံရွိရာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ၂၂.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္မႈ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဆီယံ၏ထိပ္တန္း ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။
(ဂ) စုစုေပါင္း ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၅ မီလီယံ ရွိရာ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ၁၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။
(ဃ) အာဆီယံသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဘီလီယံရွိရာ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ၁၉.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ၆၅.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ျဖစ္သည္။
(င) အာဆီယံျပတင္းတေပါက္စနစ္(ASEAN Single Window)(ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ဖလွယ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားရရွိရန္ ) ကို အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ(e-ATIGA Form D)အစရွိသည့္ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ ၅ ႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။
(စ) အာဆီယံကုန္စည္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ( ATIGA)အရ သြင္းကုန္ခြန္ ၉၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံေဟာင္း ၆ ႏုိင္ငံတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
(ဆ) အာဆီယံ-ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အာဆီယံ-ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ အသက္၀င္မည္ ျဖစ္သည္။
(ဇ) ေဒသဆုိင္ရာဘက္စံုစီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ဖက္ (RCEP) ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိအထိ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ ၂၂ ႀကိမ္ က်င္းပဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.