ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၄)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၄)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၄)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၄)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၃)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၃)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၃)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၃)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၂)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၂)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၂)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၂)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ (၁)

ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ (၁)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေအအီးစီအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ (၁)

ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ (၁)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေအအီးစီအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၂)

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၂)

Dr.George Soe Win၊ အႀကီးတန္းဘဏ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အတိုင္ပင္ခံ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရိုးရိုး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

အဓိကကြာျခားခ်က္၊

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ဆက္စပ္ပံု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္၊

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၂)

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၂)

Dr.George Soe Win၊ အႀကီးတန္းဘဏ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အတိုင္ပင္ခံ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရိုးရိုး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

အဓိကကြာျခားခ်က္၊

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ဆက္စပ္ပံု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္၊

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၁)

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၁)

Dr.George Soe Win၊ အႀကီးတန္းဘဏ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အတိုင္ပင္ခံ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရိုးရိုး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

အဓိကကြာျခားခ်က္၊

ရန္ကုန္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ဆက္စပ္ပံု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္၊

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၁)

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၁)

Dr.George Soe Win၊ အႀကီးတန္းဘဏ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အတိုင္ပင္ခံ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရိုးရိုး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

အဓိကကြာျခားခ်က္၊

ရန္ကုန္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ဆက္စပ္ပံု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္၊

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊

Logistics & Dry Port (၂)

Logistics & Dry Port (၂)

ဦးေအာင္ခင္ျမင့္၊ ဥကၠဌ၊ Myanmar International Freight Forwarders' Association။ ဥကၠဌ၊ Global Mulitmodal Transport and Services Co., Ltd

- Logistics
- Dry Port

Logistics & Dry Port (၂)

Logistics & Dry Port (၂)

ဦးေအာင္ခင္ျမင့္၊ ဥကၠဌ၊ Myanmar International Freight Forwarders' Association။ ဥကၠဌ၊ Global Mulitmodal Transport and Services Co., Ltd

- Logistics
- Dry Port

Logistics & Dry Port (၁)

Logistics & Dry Port (၁)

ဦးေအာင္ခင္ျမင့္၊ ဥကၠဌ၊ Myanmar International Freight Forwarders' Association။ ဥကၠဌ၊ Global Mulitmodal Transport and Services Co., Ltd

- Logistics
- Dry Port

[1]  2  3  4    NEXT    LAST  

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.