ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၃)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၃)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၂)

ၿခံဳငံု ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၂)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေအအီးစီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ (၁)

ၿခံဳငံုေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ (၁)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း)။ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း။ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး။ (ၿငိမ္း)

ေအအီးစီစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေအအီးစီအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပင္ဆင္ထားမႈ၊ ၂၀၁၅

ခုႏွစ္အလြန္ ေအအီးစီ အေျခအေန၊

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၂)

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၂)

Dr.George Soe Win၊ အႀကီးတန္းဘဏ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အတိုင္ပင္ခံ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရိုးရိုး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

အဓိကကြာျခားခ်က္၊

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ဆက္စပ္ပံု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္၊

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၁)

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေရးပါပံု (၁)

Dr.George Soe Win၊ အႀကီးတန္းဘဏ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အတိုင္ပင္ခံ

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရိုးရိုး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

အဓိကကြာျခားခ်က္၊

ရန္ကုန္
စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ဆက္စပ္ပံု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္၊

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊

Logistics & Dry Port (၂)

Logistics & Dry Port (၂)

ဦးေအာင္ခင္ျမင့္၊ ဥကၠဌ၊ Myanmar International Freight Forwarders' Association။ ဥကၠဌ၊ Global Mulitmodal Transport and Services Co., Ltd

- Logistics
- Dry Port

Logistics & Dry Port (၁)

Logistics & Dry Port (၁)

ဦးေအာင္ခင္ျမင့္၊ ဥကၠဌ၊ Myanmar International Freight Forwarders' Association။ ဥကၠဌ၊ Global Mulitmodal Transport and Services Co., Ltd

- Logistics
- Dry Port

Connectivity (၂)

Connectivity (၂)

ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း

- MRA for Engineers
- Connectivity
- Road Safety
- Land Transport Management

Connectivity (၁)

Connectivity (၁)

ဦးေအာင္ျမင့္၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ အႀကီးတန္း အႀကံေပး။ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း

- MRA for Engineers
- Connectivity
- Road Safety
- Land Transport Management

ေအအီးစီႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (၂)

ေအအီးစီႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (၂)

ဦးစံသိန္း၊ ပါရမီ စားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႔ ပညာရွင္၊ အႀကီးတန္း အႀကံေပး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္

- အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေန၊
- ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ သင္တန္းေပးေရး
ဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား၊

ေအအီးစီႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (၁)

ေအအီးစီႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (၁)

ဦးစံသိန္း၊ ပါရမီ စားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႔ ပညာရွင္၊ အႀကီးတန္း အႀကံေပး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္

- အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေန၊
- ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ သင္တန္းေပးေရး
ဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား၊

ေအအီးစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား (၂)

ေအအီးစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား (၂)

ေဒါက္တာေက်ာ္သူ၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႔ ပညာရွင္၊ ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၊ ၿမိဳ႕ျပ သုေတသနႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ အစီအစဥ္ ကၽြမ္းက်င္သူ

- အာဆီယံ၏ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ ေရရွည္ႏွင့္ ေရတို
စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း၊
-

ေအအီးစီမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္အေၾကာင္း၊

ေအအီးစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား (၁)

ေအအီးစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား (၁)

ေဒါက္တာေက်ာ္သူ၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႔ ပညာရွင္၊ ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၊ ၿမိဳ႕ျပ သုေတသနႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ အစီအစဥ္ ကၽြမ္းက်င္သူ

- အာဆီယံ၏ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ ေရရွည္ႏွင့္ ေရတို
စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း၊
-

ေအအီးစီမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္အေၾကာင္း၊

အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (၂)

အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (၂)

ဦးသန္းေမာင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္

-ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊
-အသိဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊
- စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (၁)

အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (၁)

ဦးသန္းေမာင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္

-


ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊
-

အသိဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊
- စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

[1]  2    NEXT    LAST  

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.