အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (၁)

အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (၁)

ဦးသန္းေမာင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္

-


ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊
-

အသိဥာဏဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊
- စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္းအႀကံေပး၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ေအအီးစီ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္းအႀကံေပး၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ေအအီးစီ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္းအႀကံေပး၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ေအအီးစီ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္းအႀကံေပး၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ေအအီးစီ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၄)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၄)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အာဆီယံ
- AFTAံ
-ေအအီးစီအေၾကာင္း

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၄)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၄)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အာဆီယံ
- AFTAံ
-ေအအီးစီအေၾကာင္း

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၃)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၃)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အာဆီယံ
- AFTAံ
-ေအအီးစီအေၾကာင္း

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၃)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၃)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အာဆီယံ
- AFTAံ
-ေအအီးစီအေၾကာင္း

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အာဆီယံ
- AFTAံ
-ေအအီးစီအေၾကာင္း

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၂)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အာဆီယံ
- AFTAံ
-ေအအီးစီအေၾကာင္း

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ
- AFTAံ-

ေအအီးစီအေၾကာင္း

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

အာဆီယံႏွင့္ ေအအီးစီ (၁)

ေဒါက္တာေဒၚခင္အုန္းသန္႔၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit အၾကံေပး (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ေဒၚတင္တင္ေထြး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ National AFTA Unit ညႊန္ၾကားေရးမႈး (ၿငိမ္း)

- အာဆီယံျဖစ္ေပၚလာပံု
-
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ
- AFTAံ-

ေအအီးစီအေၾကာင္း

အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား

အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္းအႀကံေပး၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႕ ဥကၠဌ

မႏၱေလး FM တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး

Radio

Programမ်ားအတြက္ ပါရမီစားပြဲ၀ိုင္းအုပ္စု ဥကၠဌ ဦးတင္ခ်ိဳ၏ အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား

အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား

အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား

ဦးတင္ခ်ဳိ၊ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု အႀကီးတန္းအႀကံေပး၊ ပါရမီစားပဲြ၀ိုင္းအဖဲြ႕ ဥကၠဌ

မႏၱေလး FM တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး

Radio

Programမ်ားအတြက္ ပါရမီစားပြဲ၀ိုင္းအုပ္စု ဥကၠဌ ဦးတင္ခ်ိဳ၏ အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား

START    PREVIOUS  1  2  [3]  4    NEXT    LAST  

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.